Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Planschade, vergoeding aanvragen

Heeft u schade die veroorzaakt is door planologische maatregelen? Bijvoorbeeld een wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan waarmee de aanleg van een woonwijk, een bedrijventerrein of een doorgaande weg mogelijk wordt en die uw woning in waarde deed dalen?

Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming. Voor toekenning van planschade geldt een aantal voorwaarden en beperkingen:

  • er kan alleen schade worden vergoed die redelijkerwijs niet (helemaal) voor uw rekening hoort te komen;
  • de schade mag niet al op een andere manier zijn vergoed (bijvoorbeeld bij aankoop of onteigening);
  • niet elk bedrag aan toegekende planschade wordt uitgekeerd. Uitgangspunt is dat een gedeelte van de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en daarom door de burger zelf gedragen moet worden.

Wat is dan dat normaal maatschappelijk risico?

Hiervoor bevat de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) een forfait van 2% van de waarde van de onroerende zaak of van het inkomen. Als de schade minder dan die 2% is komt deze niet voor vergoeding in aanmerking.

Hoe vraag ik een vergoeding aan voor planschade?

U vraagt een vergoeding van schade ten gevolge van een gemeentelijk besluit aan met het Aanvraagformulier planschadevergoeding (zie onder).

Als u meent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van Provinciale Staten over een inpassingsplan, projectbesluit of de Provinciale Verordening ruimte, kunt u aan Gedeputeerde Staten een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade. Als de locatie van het schadeveroorzakend besluit binnen Pijnacker-Nootdorp ligt, dan dient u de aanvraag bij burgemeester en wethouders in. Zij sturen de aanvraag door naar de provincie.

U gebruikt voor een vergoeding van schade ten gevolge van een provinciaal besluit het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (zie onder).

U vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Procedure

Voor het behandelen van een planschadeaanvraag is betaling van een drempelbedrag van € 300 een voorwaarde. U ontvangt hierover een brief met acceptgiro. Als het bedrag niet binnen de daarin gestelde termijn is betaald, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Alleen als planschade wordt uitgekeerd, wordt het drempelbedrag terugbetaald.

Als een aanvraag is ontvangen, wordt door de gemeente advies ingewonnen bij een onafhankelijk deskundig bureau. Voordat het bureau een advies opstelt, vraagt het bij u en bij de gemeente informatie aan. Zowel u als de gemeente kunnen op het advies reageren.

Naar aanleiding van het advies wordt een besluit genomen door het college van burgemeester en wethouders. Daarbij wordt het advies in de meeste gevallen overgenomen, maar er kan ook van worden afgeweken met een tegenadvies.

In het besluit van burgemeester en wethouders wordt bepaald of er schadevergoeding wordt betaald en zo ja, hoeveel. Tegen het besluit van het college is bezwaar en beroep mogelijk volgens de normale regels genoemd in de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

 

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart