Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leerlingenvervoer aanvragen

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer naar school van uw kind.

Voor wie is leerlingenvervoer?

Bent u ouder en/of verzorger van een leerling met een handicap die een school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bezoekt? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten.

Welke vervoerskosten worden vergoed?

De vergoeding moet voldoende zijn om de leerling met passend vervoer te kunnen laten reizen. Dit zal in eerste instantie een vergoeding zijn voor een fiets of openbaar vervoer. Kan de leerling hiermee niet zelfstandig reizen? Dan worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

U kunt de vergoeding niet met terugwerkende kracht aanvragen. Let er dus op dat u de aanvraag tijdig indient.

Wat als een leerling niet met de fiets of het OV kan? Ook niet onder begeleiding?

Kan de leerling medisch gezien niet met de fiets of met openbaar vervoer reizen? Ook niet onder begeleiding? Dan kan de gemeente het vervoer ook zelf organiseren. Leerlingen zullen met aangepast vervoer van en naar school worden gebracht. Wilt u als ouders uw kind met de eigen auto naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

Welke leerlingen komen voor een vergoeding in aanmerking?

  • Leerlingen die niet zelfstandig een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken. En waarbij de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde school meer dan 6 km bedraagt.
  • Leerlingen met een handicap die een school voor regulier basisonderwijs of regulier voorgezet onderwijs bezoeken.

Wat verwacht de gemeente van de zelfstandigheid van kinderen?

Van kinderen vanaf groep 7 wordt verwacht dat zij zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets naar school kunnen. Tenzij dit niet kan vanwege medische redenen. Hiervoor moet u dan wel een medische verklaring kunnen laten zien.

Wat is een "normale" afstand om te fietsen?

De gemeente vindt het redelijk om uit te gaan van maximaal tien kilometer fietsen. Is de afstand tussen de woning en de school groter dan tien kilometer? Dan is dit te ver om te fietsen. U ontvangt dan een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer.

Moeten kinderen ook fietsen als het slecht weer is?

De gemeente houdt er rekening mee dat kinderen niet hoeven te fietsen in slecht weer. Dit geldt tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. Binnen deze periode kunnen leerlingen met het openbaar vervoer reizen.

Valt uw kind niet onder de voorwaarden?

Zit de leerling nog niet in groep 7? Of blijkt uit een medische verklaring dat de leerling niet (alleen) met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen? Dan kan ook een vergoeding worden gegeven voor de vervoerskosten van een begeleider.

Opstapplaatsen

Wetgeving

"Verordening Leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014".
Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak op grond van de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo), Wet op de expertisecentra (Wec) en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo). De informatie is van toepassing op leerlingen die in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wonen.

Online aanvraag schooljaar 2018-2019

Een aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018-2019 kunt u indienen vanaf 1 april 2018.

Schriftelijk aanvragen

Doet u de aanvraag liever schriftelijk? Download dan het aanvraagformulier leerlingenvervoer hieronder. Vul het formulier in en stuur het samen met alle bijlagen op naar:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Wijzigt er iets in uw situatie? Of in de situatie van uw kind?

Dan kunt u in veel gevallen uw wijzigingen online doorgeven. In sommige gevallen betekent het dat u opnieuw een aanvraag moet doen.

Let op

Elk jaar moet u opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014 en de aanwezige beleidsregels.
  • De behandelingstermijn is standaard acht weken. Indien de aanvraag compleet is kan de termijn korter zijn.
  • Het besluit over de aanvraag wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Dit heet een beschikking.
  • Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld en/of niet voorzien zijn van verklaringen terwijl hier wel om verzocht wordt, worden niet in behandeling genomen. U krijgt dan de gelegenheid de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Als u hiervan geen gebruik maakt, wordt uw aanvraag niet verder in behandeling genomen. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld.

Inkomensgrens en eigen bijdrage

In een aantal gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2018-2019 is de inkomensgrens € 26.100,-.
Als peiljaar geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar begint waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd. Dit is voor het schooljaar 2018-2019 het jaar 2016.

De normbedragen voor inkomen en eigen bijdrage worden ieder jaar bijgesteld.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart