Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Kinderopvang, tegemoetkoming

De Wet Kinderopvang regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang. U moet zelf een overeenkomst afsluiten met het kinderopvangcentrum of met het gastouderbureau.

Waar vraagt u een tegemoetkoming aan?

U kunt via de Belastingdienst een tegemoetkoming krijgen. Deze moet u zelf aanvragen. De Belastingsdienst stort deze bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente en volgt u bijvoorbeeld een reïntegratietraject of een inburgeringstraject?

Dan geldt de gemeente als uw werkgever. De gemeente geeft daarom aan de Belastingdienst door in welke periode en hoeveel uur in de week u bijvoorbeeld een reïntegratietraject volgt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Belt u dan met 1400 (Informatie Rijksoverheid) of ga naar www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag.

Sociaal-medische indicatie kinderopvang (SMI)

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Voor deze gezinssituaties zijn de Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017 (SMI).

Voor wie is SMI bedoeld?

 • ouders met een chronische ziekte of een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking.
 • kinderen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen of dreigen op te lopen en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.
 • alleen voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp

De SMI regeling biedt u als ouders een financiële tegemoetkoming. Hiermee krijgt u een tijdelijke oplossing voor de goedkoopste adequate vorm van kinderopvang. Dit geeft u de gelegenheid om te zoeken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie.

De gemeente vraagt advies bij een onafhankelijke deskundige om te zien of er sprake is van een sociaal-medische reden. Dit is niet de huisarts.

U krijgt geen SMI als u gebruik kunt maken van onder andere:

 • Een voorziening op grond van andere wetgeving, zoals peuterspeelzaal;
 • Medisch kinder dagverblijf
 • Andere adequate opvangvoorziening

Hoogte tegemoetkoming kinderopvang

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. De hoogte van de tegemoetkoming SMI is gelijk aan de kinderopvangtoeslagtabel van het rijk. Als de uurprijs van de kinderopvang hoger ligt dan de maximaal door het Rijk vastgestelde uurprijs, zal deze laatste worden gehanteerd. Voor 2018 gelden de volgende tarieven:

 • Dagopvang maximaal € 7,45 per uur
 • Buitenschoolse opvang maximaal € 6,95 per uur
 • Voor gastouderopvang bedraagt het uurtarief € 5,91

Let op: Deze tegemoetkoming wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald.

Geregistreerde kinderopvang

Let op: u heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Met uw DigiD kunt u de vergoeding online aanvragen. Klik op de knop hieronder voor het online formulier.

Schriftelijk aanvragen

Print het formulier hieronder en stuur het ingevuld naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Procedure

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier neemt de gemeente een beslissing op de aanvraag. Stuurt u geen bewijsstukken mee? Dan vraagt de gemeente een advies aan bij een onafhankelijk adviseur. In dit geval neemt de gemeente een besluit op de aanvraag na ontvangst van het advies.

De gemeente brengt u schriftelijk op de hoogte over het besluit.

Vervolgens overhandigt u binnen twee weken de volgende documenten:

 • Een kopie van uw offerte of overeenkomst kinderopvang met LRK nummer
 • Uw gezamenlijk bruto inkomen. Dit kunt u uitrekenen via de proefberekening kinderopvang voor het toetsingsinkomen van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen;
 • Een verklaring van werkdagen –en tijden + arbeidscontract van de partner. De opvangmomenten moeten gerelateerd zijn aan de werkmomenten van uw partner.
 • Bij het volgen van therapie: de locatie, duur, dag(en) en uren waarop de therapie plaatsvindt
 • Een kopie van een bankpas of afschrift
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw partner

Heeft u de bovengenoemde stukken tijdig aangeleverd bij de gemeente? Dan ontvangt u een beschikking waarin de hoogte van de vergoeding en de betaalwijze zijn opgenomen. In deze beschikking staat ook vermeld wat uw verplichtingen zijn.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart