Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dyslexiezorg

Bestaat voor uw kind het vermoeden van dyslexie of is dyslexie geconstateerd? In dit product leest u welke stappen u kunt ondernemen voor het verkrijgen van een diagnose en een passende behandeling.

Eerste signalering dyslexie

Een kind met dyslexie heeft (ernstige) problemen met lezen en spellen. Over het algemeen vindt de eerste signalering van dyslexie plaats op de basisschool. Bestaat het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft, dan kan de school uw kind hierop testen. Bij minder ernstige vormen van dyslexie kan via school ook een behandeltraject worden geboden. Blijkt uit het onderzoek op school dat er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie? Dan is een nadere diagnose noodzakelijk.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Soms blijkt uit het onderzoek op school dat er mogelijk sprake is van enkelvoudige ernstige dyslexie (EED). EED is ernstige dyslexie zonder bijkomende stoornissen die de behandeling in de weg staan. De school kan u begeleiden bij het aanvragen van een nadere diagnose.

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente?

Er zijn veel verschillende instanties die de diagnose kunnen stellen en kunnen behandelen. Voor vergoeding vanuit de gemeente moet u wel voldoen aan onze voorwaarden. De voorwaarden zijn:

  • De instantie van de diagnose en behandeling moet gecontracteerd zijn door de gemeente en zijn aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie;
  • De leerling zit op de basisschool en is minimaal 7 en maximaal 12 jaar oud;
  • De leerling heeft Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen sprake is van AD(H)D, een autisme spectrum stoornis of een angststoornis. Deze voorwaarde geldt niet als de dyslexiedeskundige kan vaststellen dat de bijkomende stoornis geen belemmering (meer) is voor het onderzoek.

De dyslexiedeskundige beoordeelt voor de diagnose of er een vermoeden is van ernstige dyslexie. Voldoet de leerling ook aan de andere voorwaarden? Dan geeft de deskundige een indicatie af voor verzekerde (=vergoede) dyslexiebehandeling.
Blijkt vervolgens uit het dyslexieonderzoek dat er toch geen sprake is van ernstige dyslexie? Dan worden de onderzoekskosten wél vergoed, maar de kosten voor eventuele behandeling niet.

Bent u een instantie die nog niet gecontracteerd is bij de gemeente?

En bent u aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie? Dan kunt u zich inschrijven bij het H10 Inkoopbureau.

Heeft u zelf het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft?

Dan kunt u zich wenden tot de leerkracht of de intern begeleider van uw kind.

Heeft de school het vermoeden van EED?

Dan is een nadere diagnose noodzakelijk. De school kan u begeleiden bij het aanvragen van een nadere diagnose.

Kort overzicht van de procedure

De procedure is dus als volgt:

  1. Er moet eerst een uitgebreid leerlingdossier zijn en een handelingsplan vanuit school bestaan;
  2. Vervolgens moet er door een dyslexiedeskundige vastgesteld worden dat er een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie is;
  3. Daarna moet er diagnostiek volgen, wat al dan niet leidt tot een aanvraag voor behandeling.

De onderzoekskosten worden na stap 2 vergoed. De behandeling wordt pas na stap 3 vergoed (afgeronde diagnostiek). Bekijk de voorwaarden in het tabblad 'Voorwaarden'.

Bent u een instantie die nog niet gecontracteerd is bij de gemeente?

En bent u aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie? Dan kunt u zich inschrijven bij Inkoopkracht Zuid-Holland West.

Wat heeft u nodig om in aanmerking te komen voor nadere diagnose en behandeling?

Heeft de school het vermoeden dat er sprake is van EED? Dan heeft u een verwijzing nodig van een bevoegde deskundige van de basisschool. Ook is een leerlingdossier nodig. Het leerlingdossier is belangrijk voor de vergoeding van diagnose en behandeling van EED. De basisschool levert dit dossier aan.

Wat moet de school aanleveren in het leerlingdossier?

Het is belangrijk dat het leerlingdossier compleet is. Wat hier precies in moet zitten kunt u vinden op de website van steunpunt dyslexie.

Wie betaalt de kosten voor nadere diagnostiek en behandeling van EED?

Als u voldoet aan de voorwaarden dan worden de kosten vergoed door de gemeente. U kunt de voorwaarden vinden in het tabblad 'Voorwaarden'. In andere gevallen moet u de kosten zelf betalen.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart