Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Bijstand voor zelfstandigen (Tozo en Bbz)

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand.

Update 17 april 2020

Van 16 maart tot 8 april 2020 verliep de aanvraag van Tozo via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Door het grote aantal – in veel gevallen schriftelijke – aanvragen is het RBZ niet in staat om de aanvragen tijdig te verwerken. Daarom hebben wij besloten de aanvragen zelf te verwerken. We kunnen onze ondernemers daardoor sneller helpen. Het RBZ gaat de reeds ontvangen aanvragen van ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp zo snel mogelijk aan ons doorsturen.
Heeft u al een TOZO-aanvraag gedaan? Dan hoeft u in principe niets te doen. Al onze inspanningen zijn gericht op een zo spoedig mogelijke verwerking van uw aanvraag. Komt u in acute financiële problemen, dan kunnen wij u voorzien van een voorschot. Neem hiervoor contact met ons op via 14 015.

Regeling Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) door de uitbraak van het Coronavirus

Bent u zelfstandig ondernemer (of zzp’er) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en komt u door het coronavirus in financiële problemen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vervangt tijdelijk de Bbz-uitkering en er gelden versoepelde voorwaarden. U kunt deze regeling aanvragen via het Digitaal Loket van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, www.iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen? Bekijk hieronder het stappenplan of bel met 14 015.

U kunt alleen een aanvraag doen wanneer u in Nederland woonachtig bent en uw bedrijf in Nederland gevestigd is. Daarnaast moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Tot slot moet u als zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest - waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel - voordat deze regeling is aangekondigd (dus voor 17 maart 2020). Meer over deze regeling leest op de website van de Rijksoverheid.

Let op: u ontvangt een voorschot, er vindt achteraf een toetsing plaats. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan dient u de verkregen uitkering terug te betalen.

Vanuit de regeling kan een beroep worden gedaan op twee voorzieningen:

Bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand)

Uw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (netto € 1.500 voor gehuwden en netto € 1.050 voor een alleenstaande). De maximale uitkeringsduur is drie maanden. De uitkering wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. U moet naar waarheid verklaren dat uw inkomen als gevolg van de coronavirus in de komende drie maanden minder zal bedragen dan het sociaal minimum. De gemeente kan dit achteraf controleren.

Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte

U kan een lening afsluiten van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 behoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen dient u naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Achteraf controle

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Wijzigt er iets in uw situatie? Geef dit dan door

Een wijziging in uw situatie kan gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. U bent verplicht wijzigingen binnen 5 werkdagen door te geven als u:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven;
 • gaat samenwonen of scheiden; of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u vinden bij het product Bijstandsuitkering wijzigingsformulier.
Als u bewijsstukken heeft, dan moet u deze meesturen. Wij bekijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.

De Tozo-regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden (zie ook de beslisboom van de Rijksoverheid):

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Heeft u een eenmanszaak, vof of bv of bent u zzp’er?
 • Bent u ouder dan 18 jaar?
 • Ontvangt u geen AOW?
 • Stond u voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woont u in de gemeente Pijnacker-Nootdorp?
 • Is de standplaats van uw bedrijf in Nederland?
 • Werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen uw inkomsten onder de voor u geldende bijstandsnorm?

Heeft u een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.
Bij de Participatiewet wordt wel gekeken naar vermogen en/of inkomen van een eventuele partner. Zie voor meer informatie op bijstandsuitkering aanvragen

Welke bijlagen heb ik nodig?

 • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee
 • Een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart