Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Alle vragen en antwoorden

Ja, dat is mogelijk. Als de belastingplichtige op wiens naam de aanslag staat in de loop van het jaar overlijdt, kunt u als erfgenaam de te veel betaalde afvalstoffenheffing terug krijgen.

Een horecabedrijf mag maximaal 12 keer per jaar live muziek draaien. U moet daarvan wel een melding maken. Live muziek mag tot 01:00 uur gespeeld worden. Daarna kunt u gewoon open blijven. U moet dan muziek uit de radio draaien.

Nee, helaas kunt u hier niet (meer) terecht. Wij verwijzen u graag naar de Stichting Wetswinkel Delfland.

Als u nu al beschut werk doet, kunt u dat gewoon blijven doen, in elk geval zolang uw contract loopt. Bent u een nieuwkomer? De gemeente kan u vanaf 1 januari 2015 een beschutte werkplek aanbieden. Daarvoor is een indicatie van het UWV nodig. De gemeente kan u ook een andere passende vorm van werk of dagbesteding aanbieden.

Nee, u kunt dit niet bij de gemeente laten doen.

U moet zich inschrijven op het adres waar u woont. Als u geen woonadres heeft, dan kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een briefadres aanvragen.

De gemeente kan in uw persoonlijke situatie beslissen dat u Bijzondere Bijstand kunt ontvangen voor deze kosten. Dit zou dan in de vorm van een lening zijn. Kortom, u moet het bedrag dan wel terugbetalen.

Ja, dat is in sommige gevallen mogelijk. Er geldt wel een aantal voorwaarden:

 • uw huidige paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn;
 • de aanvrager moet aantonen dat het tweede paspoort noodzakelijk is voor zakelijke/beroepsmatige doeleinden. Dat kan door het tonen van de volgende documenten (of een combinatie van enkelen);
  • een verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat de aanvrager conflicterende landen bezoekt, of landen waar een visumplicht geldt;
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • een uitnodiging van een buitenlands bedrijf;
  • correspondentie met zakelijke contacten.

Meer informatie vindt u in het product Paspoort, tweede.

Het SWOP helpt 55-plussers, chronisch zieken en/of mensen met een lichamelijke beperking bij het doen van belasting aangifte. Om een afspraak met SWOP te maken belt u op werkdagen tussen 09:00-10:00 uur met 015 369 28 12.

Kijk op www.SWOP.nl voor meer informatie.

Dat kan alleen als één van beide partners Nederlander is. Heeft een van de partners de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de ondertrouw in de gemeente Den Haag plaatsvinden. Neem contact op met de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken.

Koopt u nu zelf AWBZ-zorg in voor uw kind? In de Jeugdwet blijft een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk. U moet wel voldoen aan enkele voorwaarden:

 • U moet aangeven waarom ondersteuning ‘in natura’ niet geschikt is voor uw kind.
 • U moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
 • U moet zorg inkopen die goed en veilig is.

Alle geldige rijbewijzen uit de volgende landen kunnen worden omgezet naar een Nederlands rijbewijs: uit een EU-lidstaat, Guernsey, Isle of Man, Liechtenstein, Monaco, Nederlandse Antillen en Aruba, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Daarnaast kan voor Japan en Singapore alleen een motor en/of autorijbewijs worden omgezet en van Andorra, Israel, Korea en Taiwan alleen een autorijbewijs.

Door een akte van omzetting te laten opmaken kan uw geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk. Door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en vangt het huwelijk aan op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt. Bij de omzetting heeft u geen getuigen meer nodig.

Nee, dit is sinds 2009 niet meer mogelijk.

Nee, alle containers zijn eigendom van Avalex en worden ingenomen. Minicontainers zonder chip worden straks niet meer geleegd.

Gebruikt u de Wmo-voorziening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u de Regiotaxi gebruiken. Met andere vervoerders zijn geen afspraken gemaakt.

Gebruikt u geen Wmo-voorziening van de gemeente? Dan bent u uiteraard vrij om te reizen met de vervoerder die u wilt.

Op dit moment helaas nog niet. In de toekomst zou dit wel kunnen gaan gebeuren. Op dit moment kunt u wel geïnformeerd worden via Burgernet. Ga hiervoor naar www.burgernet.nl.

Philadelphia heeft al een locatie in de gemeente, namelijk 'Villa Casper'. De ervaringen met de buurt zijn goed en Oranjehof kan worden gezien als een soort uitbreiding op 'Villa Casper'. Daarom is er geen aanleiding te verwachten dat dit overlast zal veroorzaken.

U kunt hierover contact opnemen met Carla de Vries van Philadelphia op maandag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 010-23 83 370.

Ja, dat kan. De nieuwe wet verandert daar niets aan.

Ja, dat is mogelijk. Als u nog geen aanslagbiljet heeft gehad dan moet u de WOZ-waarde weten en de tarieven. Op het aanslagbiljet staan deze gegevens in ieder geval vermeld.

De aanslag onroerende zaakbelasting wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. U vermenigvuldigt de WOZ-waarde met het betreffende percentage voor woningen of niet-woningen. De uitkomst is de hoogte van de aanslag onroerende zaakbelasting.