Leerplicht: vrijstelling & verlof

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. Dit heet de leerplicht. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. U bent verantwoordelijk om uw kind(eren) in te schrijven op een school.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking;
  • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst of levensovertuiging;
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland;
  • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker;
  • Uw kind is kwalificatieplichtig en volgt wegens bijzondere omstandigheden passend ander onderwijs.
U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. Dat moet u ieder jaar opnieuw doen, vóór 1 juli, via een vrijstellingsformulier:

De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor extra schoolverlof:

  • bij belangrijke familieverplichtingen;
  • bij verplichtingen die verband houden met uw geloofs- of levensovertuiging; of
  • als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. U moet aantonen dat een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kunt u in dat schooljaar geen verlof meer aanvragen.

Gaat het verlof om een periode van minder dan 10 schooldagen? Dan vraagt u dit aan bij de school. Vraag hiervoor bij de betreffende school om een aanvraagformulier. De directeur van de school toetst uw aanvraag. Verlof voor meer dan 10 dagen vraagt u aan bij de gemeente, via telefoonnummer 14 015. De leerplichtambtenaar neemt dan een besluit. In de meeste gevallen vraagt de leerplichtambtenaar daarbij advies aan de school.

Als uw aanvraag is afgewezen en u vindt dat dit niet om de juiste reden is gebeurd, dan kunt u ertegen in bezwaar gaan. Tegen een beslissing van de directeur is dat bij het bestuur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar kunt u bezwaar maken bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Vanaf welke leeftijd kan een kind naar school, wanneer moet het en tot wanneer is dat verplicht? En wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Meer informatie over leerplicht en de kwalificatieplicht lees u op de website de website van de Rijksoverheid. Zij geven onder andere informatie over thuisonderwijs, wanneer u kind wel of niet naar school hoeft en of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag gaan. Voor de juiste schoolvakanties kunt u het beste kijken op de website van de school kijken.

In het jaarverslag Jongerenteam Opleiding en Werk leest u wat de gemeente het meest recente schooljaar heeft gedaan op het gebied van leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatie voortijdig schoolverlaten). Bekijk hier het meest recente jaarverslag Jongerenteam Opleidig en Werk.