Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) glastuinbouwgebieden

Het college van Pijnacker-Nootdorp besloot op 7 januari 2020 gronden aan te wijzen, waarvoor de Wet voorkeursrecht gemeenten geldt. De aanwijzing geldt voor gronden in de glastuinbouwgebieden Dwarskade, Rijskade, Overgauw en Balijade.

Kaart glastuinbouw in Pijnacker-Nootdorp

Inzage stukken

De besluiten liggen, samen met het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de rechthebbenden en overige relevante gegevens, vanaf 10 januari 2020 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De volledige, juridisch bindende, publicaties vindt u op de websites www.staatscourant.nl, www.overheid.nl en op onze site onder www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage

Bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing, door een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA in Pijnacker. Bezwaarmakers kunnen ook om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter (Sector Bestuursrecht) van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088 - 36 222 00.

Gevolgen

Door vestiging van het voorkeursrecht moet een eigenaar van een aangewezen perceel, als hij of zij dat wil verkopen, dit eerst te koop aanbieden bij de gemeente.

Nadere inlichtingen

Meer informatie: mevrouw I. Verbaan, e-mail: i.verbaan@pijnacker-nootdorp.nl.