Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Op weg naar één adviesraad

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is verantwoordelijk voor de uitvoering van vier wetten: de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hoe kunnen burgers de gemeente het beste adviseren over de uitvoering van die wetten? Vanuit verschillende adviesraden of vanuit één adviesraad? Een werkgroep heeft dit onderzocht en stelt voor om dit vanuit één adviesraad te doen.

De gemeenten kunnen met de uitvoering van deze vier wetten zaken op lokaal niveau beter aanpakken. Lokaal aanpakken betekent wel dat er goed geluisterd moet worden naar wat in de samenleving leeft en wat in welke situatie de beste oplossing is. Daarmee is het advieswerk van de Adviesraad Werk & Inkomen (AW&I) en de WMO-raad belangrijker geworden. Een werkgroep van vertegenwoordigers van deze beide adviesraden en enkele medewerkers van de gemeente hebben bekeken hoe de advisering het beste georganiseerd kan worden.

Werkgroep

De werkgroep stelt één adviesraad voor: de Adviesraad Sociaal Domein (Sociaal Domein is de verzamelnaam van de vier
bovengenoemde wetten). In die raad zitten negen leden en een onafhankelijk voorzitter. Deze adviesraad kan op afroep
beroep doen op het advies van ervaringsdeskundigen en betrokken burgers met specifieke kennis.

Het voorstel van de werkgroep ligt nu voor advies bij de AW&I en de WMO-raad. Daarna neemt het college van B&W een besluit over dit voorstel. Naar verwachting zal de nieuwe adviesraad in de eerste helft van 2017 opgericht worden. Vervolgens gaan de bestaande raden hun adviestaak overdragen aan de nieuwe adviesraad.