Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe integrale kindcentra in Pijnacker Noord

De gemeente Pijnacker-Nootdorp denkt erover om de locatie Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord te herontwikkelen voor de vestiging van twee basisscholen inclusief kinderopvang (integrale kindcentra). De gemeenteraad vergadert hierover op 14 en 28 mei.

Twee kinderen buigen zich over schoolwerk

Een voorstel om op deze locatie een tweetal integrale kindcentra (IKC) te ontwikkelen is voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert in mei over het voorstel volgens het BOB-model: op 14 mei Beeld- en oordeelsvormend en op 28 mei Besluitvormend. De gemeenteraadsvergaderingen zijn te volgen via de livestream.

De Schatkaart en Casaschool

De basisschool De Schatkaart zit al op de locatie Groen van Prinstererlaan. Het gebouw is verouderd en aan vervanging toe en wordt in zijn geheel herontwikkeld tot een integraal kindcentrum, waarin onderwijs en opvang wordt geboden. Daarnaast zal op deze locatie het integrale kindcentrum van de Casaschool worden gehuisvest.

Achtergrond

Gemeenten hebben de plicht om onderwijsinstellingen te voorzien van passende permanente huisvesting. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de Casaschool (nu deels gevestigd aan de Goudenregensingel en deels in het scholencomplex Koningshof) permanent te huisvesten op de locatie Koningshof. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om basisschool De Schatkaart, peuteropvang De Wombat en De Josephschool te ontwikkelen tot een kindcentrum op de huidige locatie van De Josephschool.

Wethouder Peter Hennevanger licht toe waarom er nu een andere keuze wordt gemaakt:

Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de locatie van de huidige Josephschool te klein is om de te verwachte leerlingaantallen te huisvesten in het gecombineerde IKC. Daarbij is ook gebleken dat de locatie van het scholencomplex Koningshof onvoldoende ruimte biedt voor de vestiging van De Casaschool. Wethouder Ilona Jense vult aan: Met name de verkeersstudie laat zien dat de ruimtelijke inpassing ingrijpender is, dan eerder gedacht. De maatregelen die nodig zijn, hebben een te grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van de wijk en dat is onwenselijk. Daarom hebben we ook gezocht naar een alternatieve locatie voor de Casaschool.” 

Wanneer de raad instemt met het nieuwe voorstel, betekent dit dat de permanente huisvesting van de Casaschool niet zal plaatsvinden op de locatie Koningshof en dat de bestemmingsplanprocedure wordt beëindigd.

Voorstel locatie Groen van Prinstererlaan

Nieuwe ontwikkelingen - de verwachte groei van het aantal leerlingen van de Schatkaart - maken dat de locatie van De Schatkaart aan de Groen van Prinstererlaan behouden moet blijven voor het onderwijs. Dit in tegenstelling tot de besluitvorming in 2016. Toen was het uitgangspunt dat de Schatkaart op termijn kon verhuizen naar de locatie bij de Josephschool. De Schatkaartlocatie zou dan voor andere doeleinden worden herontwikkeld. In het nieuwe voorstel blijft de locatie van de Schatkaart samen met de locatie van de oude MAVO behouden voor het onderwijs als maatschappelijke voorziening. Daarmee is het ook mogelijk om de Casaschool op deze plek te huisvesten.

Op de hoogte blijven

Na het besluit van de raad wil de gemeente graag in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om samen invulling te geven aan het onderwijscomplex in Pijnacker-Noord. Omdat de coronacrisis het op dit moment onmogelijk maakt om een bijeenkomst te organiseren waarbij (groepen) mensen elkaar fysiek ontmoeten, werkt de gemeente aan (online) alternatieven. Wethouder Peter Hennevanger:

Wij vinden het belangrijk omwonenden en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Normaal gesproken organiseren wij inloopavonden, maar die kunnen nu niet plaatsvinden. We zorgen daarom voor andere alternatieven.”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl. Ook wanneer u vragen heeft, kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres. Uiteraard is het ook mogelijk om te bellen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 015.