Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inloopavond provincie over onderzoek windenergie

Maandag 23 november organiseert de provincie een inloopavond over de voorbereidingen voor een milieueffectonderzoek naar windenergie . U kunt binnenlopen van 19.00 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. Ook ligt het milieueffectonderzoek ter inzage.

De provincie Zuid-Holland heeft een doelstelling om 735,5 megawatt windenergie te realiseren in 2020. Daarvoor bereidt zij een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar mogelijke locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Daarnaast worden drie locaties in regio Haaglanden onderzocht. A12 Balij in Pijnacker-Nootdorp is één van deze locaties. Deze locatie is in 2014 in een zienswijze bij de provincie aangedragen door Staatsbosbeheer en wordt nu onderzocht op geschiktheid voor windenergie.

Het onderzoek

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken bij de keuze van locaties laat de provincie eerst een milieueffectrapport (planMER) opstellen. Dit onderzoek beschrijft de effecten van windturbines op de leefomgeving en het milieu. Aan de orde komen onderwerpen als: geluid, slagschaduw, ecologie, landschap en veiligheid. Uit het onderzoek moet blijken of de locaties geschikt zijn om windturbines te realiseren.

Inloopavond 23 november 19.00 - 21.00 uur

Op 23 november organiseert de provincie Zuid-Holland een inloopavond. Tijdens deze avond zullen de provincie Zuid-Holland, Pondera (het onderzoeksbureau dat het planMER opstelt) en initiatiefnemer Staatsbosbeheer aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Inzage en zienswijze indienen

De opzet van het milieuonderzoek en de te onderzoeken locaties staan in het Startdocument planMER partiële herziening VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) windenergie. Het startdocument ligt ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015. Iedereen kan in deze periode een zienswijze kenbaar maken. Vermeld bij uw zienswijze in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens. U kunt uw zienswijze per e-mail indienen via windenergie@pzh.nl of opsturen per post: Provincie Zuid-Holland t.a.v. mw H. Maagdenberg, Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Meer informatie

Op de website www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie vindt u alle informatie en stukken over windenergie in Zuid-Holland. Indien u op de hoogte wilt blijven van het dossier Windenergie kunt u zich op de website aanmelden voor een provinciale nieuwsbrief.www.zuid-holland.nl/locatieswindenergieOp de website www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie vindt u alle informatie en stukken over windenergie in Zuid-Holland. Indien u op de hoogte wilt blijven van het dossier Windenergie kunt u zich op de website aanmelden voor een provinciale nieuwsbrief.