Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geen omgevingsverguning houtstookinstallatie

Op 14 augustus 2018 heeft het college besloten het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de houtstookinstallatie aan de Molenlaan 22 te herroepen. Op basis van alle beschikbare informatie acht het college de aangevraagde activiteit in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Verklaring

Wethouder Ilona Jense:

"Bij de heroverweging is rekening gehouden met alle verschillende belangen. We zijn niet ingegaan op de gezondheidsrisico’s en andere gevoelens van onrust. Uiteraard hebben we ze gehoord, maar zijn gebonden aan ruimtelijke ordeningsregels. Dit betekent dat dit onderwerp de komende tijd de nodige aandacht moet krijgen."

Energietransitie

Met het dichtdraaien van de Groningse gaskraan is de energietransitie landelijk in volle gang gezet. De zoektocht naar alternatieven voor de zoektocht naar duurzame energiebronnen en reductie van CO2 uitstoot leidt tot veel initiatieven, met zowel positieve als negatieve kanten en onduidelijkheden. De vraag is of wet- en regelgeving al voldoende is aangepast om nieuwe initiatieven te beoordelen, te faciliteren en te stimuleren. Niet alleen als het gaat om risico’s voor een gezond woon- en leefmilieu, maar ook in de ruimtelijke ordening. De energietransitie zal de gemeente de komende jaren bezighouden.

Democratie

Het indienen van bezwaren is een verworden recht in onze democratie. Het maakt het voor het college mogelijk om rekening te houden met aspecten die eerder niet of minder duidelijk in beeld waren. Op die manier wordt in samenwerking de kwaliteit van de besluitvorming optimaal geborgd.

Wat hieraan vooraf ging

Twee glastuinbouwbedrijven willen samen met een derde ondernemer een houtstookinstallatie realiseren in het glastuinbouwgebied ten oosten van Pijnacker.

Eerste beoordeling aanvraag

De aanvraag voor de houtstookinstallatie is door de gemeente op het bestemmingsplan en het bouwbesluit gecheckt. De regionale milieudienst (Omgevingsdienst Haaglanden) heeft gecontroleerd op landelijke milieueisen. Het plan voldoet aan strenge wettelijke eisen. We verwachten dus geen overlast voor omwonenden, dieren en het milieu.

Vergunningverlening

Omdat het plan voor de houtstookinstallatie binnen alle wettelijke eisen valt, was de gemeente gehouden de vergunning te verlenen. Op 1 maart 2018 is de vergunning daadwerkelijk verleend. Tot 12 april 2018 konden mensen bezwaar maken tegen de verleende vergunning.

Behandeling bezwaren

Er zijn zo'n 500 bezwaren binnengekomen. De commissie behandeling bezwaarschriften (CBB) heeft alle bezwaren behandeld. Er zijn vier hoorzittingen gehouden. Op 17 juli 2018 heeft de commissie een advies uitgebracht aan het college.

College beoordeelt houtstook opnieuw

Het college van B&W heeft kennis genomen van het advies van de commissie behandeling bezwaarschiften. Het college waardeert de zorgvuldige wijze waarop de commissie bij het advies de belangen van alle betrokkenen heeft afgewogen.
Het advies vormt voor het college aanleiding om het besluit ten aanzien van de vergunning opnieuw te beoordelen. Bij die heroverweging moet rekening gehouden worden met de belangen van alle betrokkenen. Uiterlijk 15 augustus neemt het college hierover een besluit. Wethouder Ilona Jense:

"Het college waardeert de grote betrokkenheid van onze inwoners. Belangrijk onderdeel van onze democratie is dat mensen bezwaar kunnen maken. Dat geeft ons de mogelijkheid de aanvraag en de verschillende belangen opnieuw te beoordelen"

Besluit herroepen

Op 14 augustus 2018 heeft het college besloten het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de houtstookinstallatie aan de Molenlaan 22 te herroepen. Op basis van alle beschikbare informatie acht het college de aangevraagde activiteit in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Procesdossier

Hieronder vindt u de stukken van het procesdossier van de commissie behandeling bezwaarschriften.