Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit aanwijzing uitrenterreinen 2018

Op 11 september heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit tot aanwijzing van honden uitrenterreinen binnen de bebouwde kom 2018 genomen.

Hondenbeleid uitrenterreinen

Met dit besluit worden de uitrenterreinen in de bebouwde kommen van Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker (opnieuw) aangewezen en dat worden alle eerdere besluiten tot aanwijzing van hondenuitrenterreinen binnen de bebouwde kom ingetrokken. Dit besluit treedt in werking op 27 september 2018.

Robbegat

Alle eerder aangewezen hondenuitrenvelden blijven hetzelfde. Er is nu alleen officieel een hondenuitrenterrein nabij het Robbegat in Nootdorp bijgekomen. Dit terrein werd al gebruikt als een hondenuitrenterrein.

Ter inzage

Het Besluit tot aanwijzing van honden uitrenterreinen binnen de bebouwde kom 2018 ligt ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Pijnacker. U kunt het ook raadplegen via www.pijnacker-nootdorp.nl/regelingenbank

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en gaat in op 27 september 2018. Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, kunt u de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het adres van de rechtbank is: postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 070-3813131.