Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zuid-Holland en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan de N470

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan samenwerken aan de verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid en duurzame energie van de N470. Op 22 maart hebben gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Piet Melzer de afspraken bevestigd en een toelichting gegeven op de samenwerking en de te nemen maatregelen.

Ondertekening gedeputeerde en Piet Melzer inzake N470

Onderdeel van de samenwerking is de aansluiting van de Komkommerweg en de Oostelijke Randweg op de N470 en de aansluiting bij bedrijventerrein Ruyven. De bestaande rotondes blijven voorlopig in hun huidige vorm bestaan.

De komende drie jaar monitort de provincie de doorstroming en veiligheid op de N470 en daarna bekijkt zij of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarnaast gaan beide partijen samenwerken op het gebied van energie en duurzaamheid in het proeftuinproject ‘N470 geeft energie’. Zo wordt er onder meer gekeken naar energiewinning bij geluidschermen. Nu al neemt de provincie maatregelen om de N470 verkeersveiliger te maken, zoals aanpassing van belijning, bebording en verlichting.

Tegelijkertijd met het groot onderhoud zal het ontwerp van de rotondes eenduidig aangepakt worden. De voorbereiding voor alle projecten aan de N470 zal naar verwachting tot de zomer van 2017 doorlopen. De uitvoering start daarna en duurt tot medio 2018.

Tevreden

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen is tevreden met de samenwerking.

Verkeerswethouder Piet Melzer is verheugd:

“Alle maatregelen komen ten goede aan de bereikbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid van de N470 in onze gemeente. Ook de goede bereikbaarheid van Pijnacker-Zuid ( Keijzershof) en Oude Leede is vooralsnog gegarandeerd.”

Komkommerweg

De gewijzigde afspraken rond de aansluiting van de verlengde Komkommerweg zijn het resultaat van goed bestuurlijke overleg. De eerder besproken aanpassingen aan de bestaande rotondes Tuindersweg en Keijzershof vinden voorlopig niet plaats. Wel wordt de N470 voor en na de aanleg van de nieuwe aansluiting gemonitord. Binnen 3 jaar bepalen we of er door de aanleg nadelige gevolgen voor doorstroming of veiligheid zijn.

Ruyven

De provincie wil de huidige rotonde Ruyven ombouwen naar een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Daarbij wordt ook gekeken naar de verkeerssituatie op bedrijventerrein Ruyven voor een goede, toekomstbestendige oplossing, De provincie, de gemeente en de direct aanliggende bedrijven zijn op dit moment in overleg om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Ook zal er een extra rijbaan vanaf de kruising Ruyven naar de A13/Kruithuisplein worden aangelegd.

Verkeersveiligheid

Naar aanleiding van ongevalsanalyses, een wegbelevingsonderzoek en adviezen van een verkeerspsycholoog is in samenwerking met de gemeente een maatregelpakket opgesteld. Dit wordt vanaf 2016 stapsgewijs uitgevoerd. Zo wordt in 2016 de bochtgeleiding verbeterd, de belijning opgefrist, extra snelheidsaanduidingen geplaatst en bebording en bewegwijzering zichtbaarder gemaakt. Binnen het grootschalig onderhoud van 2017/2018 past de provincie onder andere het ontwerp van de rotondes eenduidig aan en onderzoekt zij alternatieve manieren van verlichten, waarbij aandacht is voor het weidevogelgebied.

N470 geeft Energie

De provincie en de gemeente delen ambities op het gebied van duurzame energie, innovatie, duurzame mobiliteit en duurzame economische ontwikkeling. Om die reden zetten beide overheden het proeftuinproject ‘N470 geeft energie’ op. Gedacht wordt aan onder meer energie leverende geluidschermen bij Keijzershof en Ruyven en gezamenlijk gebruik van grond voor voorbelasting voor de nieuwe aansluitingen op de N470. Dit is in lijn met het provinciale hoofdlijnenakkoord ‘Zuid-Holland: Slimmer, Schoner en Sterker’, waarbij in samenwerking met het bedrijfsleven wordt ingezet op energie besparen, duurzame energie opwekken en kennisuitwisseling tussen gemeente en provincie en onderwijs- en kennisinstellingen. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een eigen visie op duurzame energie: zij werkt er naartoe om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn.