Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg-Craeyenburch, Ypenburg-Centraal en Ypenburg-Nieuwe Veen, voorontwerpbestemmingsplannen (in procedure)

De voorontwerpbestemmingsplannen ‘Ypenburg-Craeyenburch’, ’Ypenburg-Centraal’ en ‘ Ypenburg-Nieuwe Veen’, hebben ter inzage gelegen.

Dit project behelst de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’. De voorliggende bestemmingsplannen hebben tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied.

Plangebied bestemmingsplan Ypenburg-Craeyenburch

Het plangebied van het bestemmingsplan Ypenburg-Craeyenburch bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De startbaan vormt tevens ook de gemeentegrens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Fellowshiplaan en de Dokter Bakkerenlaan en in het zuidwesten door het fietspad Bitterzoetpad. Het zuidoosten wordt begrensd door de watergangen in het verlengde van het meest noordoostelijke deel van het bebouwingslint Brasserskade. De woningen Brasserskade 1 tot en met 19 en de milieustraat, ten oosten van de Brasserskade, behoren ook tot het plangebied.

Plangebied bestemmingsplan Ypenburg-centraal

Het plangebied van het bestemmingsplan Ypenburg-centraal bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De Startbaan vormt tevens ook de gemeente-grens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Laan van Nootdorp, aan de zuid-oostzijde door de Dokter Bakkerenlaan en Sportparkweg en aan de zuidwestzijde door de Dokker Bakkerenlaan en de Fellowshiplaan.

Plangebied bestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen

Het plangebied van het bestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen bevindt zich in het noorden van Nootdorp, tegen de A12 aan. Het plangebied bestaat uit twee delen die op één punt verbonden wordt. Het westelijk gebied wordt begrensd door de Sportparkweg, Pr. Alexialaan (gemeente Den Haag), de woningen langs de Veenweg, de Bartholomeuslaan en de Laan van Nootdorp. Het oostelijke gebied wordt begrensd door de rijksweg A12, het Oosteinde, de Populierenlaan en het water in het verlengde van de Magnoliadreef.
Het bedrijventerrein Oostambacht, welke ook binnen deze zone valt, behoord niet tot het plangebied.

Inzage

De digitale stukken staan hierboven en kunnen op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kon u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp.