Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg Craeyenburch, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerpbestemmingsplan ’Ypenburg Craeyenburch’, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van donderdag 10 oktober 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te leggen.

Het plan ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is dit ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadlegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen.

Doel

Het betreffende bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan Ypenburg-Craeyenburg bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De startbaan vormt tevens ook de gemeentegrens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Fellowshiplaan en de Dokter Bakkerenlaan en in het zuidwesten door het fietspad Bitterzoetpad. Het zuidoosten wordt begrensd door de watergangen in het verlengde van het meest noordoostelijke deel van het bebouwingslint Brasserskade. De Woningen Brasserskade 1 tot en met 19 en de milieustraat, ten oosten van de Brasserskade, behoren ook tot het plangebied.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft, te weten ‘Ypenburg Craeyenburch’.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen door het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ypenburg Craeyenburch in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling BPG, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.