Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg Craeyenburch, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 19 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Ypenburg-Craeyenburch’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van donderdag 9 april 2020 gedurende zes weken voor eenieder hieronder digitaal te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan fysiek inzien in het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd.

Aanleiding en inhoud

Het betreffende bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. De (ambtshalve) wijzigingen hebben met name betrekking op een aantal specifieke situaties o.a. ter plaatse van Lauwers 46-64 en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling en de Verkeerstoren.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg-Craeyenburch’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De startbaan vormt tevens ook de gemeentegrens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Fellowshiplaan en de Dokter Bakkerenlaan en in het zuidwesten door het fietspad Bitterzoetpad. Het zuidoosten wordt begrensd door de watergangen in het verlengde van het meest noordoostelijke deel van het bebouwingslint Brasserkade. De Woningen Brasserkade 1 tot en met 19 en de milieustraat, ten oosten van de Brasserkade, behoren ook tot het plangebied.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.