Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg-Centraal, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het bestemmingsplan ‘Ypenburg-Centraal’ is gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken hebben voor eenieder ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding en inhoud

Het bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. De wijzigingen hebben o.a. betrekking op een drietal specifieke locaties binnen het plangebied, te weten Kortelandseweg tussen nrs 11 en 19, Gilze-Rijenhof 21 en 23 en het gasontvangstation.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Centraal’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De Startbaan vormt tevens ook de gemeentegrens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Laan van Nootdorp, aan de zuid-oostzijde door de Dokter Bakkerenlaan en Sportparkweg en aan de zuidwestzijde door de Dokter Bakkerenlaan en de Fellowshiplaan.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn konden belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Raad van State.