Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg-Centraal en Ypenburg-Nieuwe Veen, ontwerpbestemmingsplannen (ter inzage)

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerpbestemmingsplannen ’Ypenburg Centraal’ en ‘Ypenburg Nieuwe Veen’, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage te leggen.

Met ingang van donderdag 11 juli 2019 is het plan gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens zijn deze ontwerpbestemmingsplannen hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van de ontwerpbestemmingsplannen krijgen.

Doel

De betreffende bestemmingsplannen hebben tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Centraal’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De Startbaan vormt tevens ook de gemeente-grens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Laan van Nootdorp, aan de zuid-oostzijde door de Dokter Bakkerenlaan en Sportparkweg en aan de zuidwestzijde door de Dokker Bakkerenlaan en de Fellowshiplaan.

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Nieuwe Veen’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp, tegen de A12 aan. Het plangebied bestaat uit twee delen die op één punt verbonden wordt. Het westelijk ge-bied wordt begrensd door de Sportparkweg, Pr. Alexialaan (gemeente Den Haag), de woningen langs de Veen-weg, de Bartholomeuslaan en de Laan van Nootdorp. Het oostelijke gebied wordt begrensd door de rijksweg A12, het Oosteinde, de Populierenlaan en het water in het verlengde van de Magnoliadreef. Het bedrijventerrein Oostambacht, welke ook binnen deze zone valt, behoord niet tot het plangebied.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen door het formulier zienswijze OBP Ypenburg Centraal en Ypenburg Nieuwe Veen in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling BPG, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.