Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Woonvisie 2020-2030, ontwerp (in procedure)

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad maken bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030 vrij te geven voor inspraak.

Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030 vrijgegeven. Met de Woonvisie willen we de bestaande kwaliteiten behouden en versterken. Daarnaast willen we met deze visie inspelen op huidige woonwensen die in onze gemeente nog onvoldoende kunnen worden vervuld. Het ontwerp van de Woonvisie is opgebouwd uit vier pijlers:

  • Mooi wonen en prettig leven
  • Passende woningen voor onze inwoners
  • Duurzaam wonen
  • Een thuis voor alle doelgroepen

Het ontwerp van de Woonvisie kijkt naar de toekomst en benoemt wat we willen gaan doen om meer evenwicht in de woningvoorraad te krijgen, zodat het ook in de toekomst fijn wonen blijft in Pijnacker-Nootdorp en inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen.

Het ontwerp van de Woonvisie hebben we niet alleen opgesteld. De bijdragen van de leden van de gemeenteraad, de woningbouwcorporaties, buurgemeenten, huurdersorganisatie en informatie uit gesprekken met inwoners zijn meegewogen in het ontwerp.

Ter inzage

Het ontwerp van de Woonvisie heeft ter inzage gelegen.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen.

Vervolg

Na de inzageperiode worden alle reacties verzameld en van een antwoord voorzien in een Nota van inspraak. Het college vertaalt deze nota in de definitieve Woonvisie die voor de zomer van 2020 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.