Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Westlaan 2012 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmings-plan ‘Westlaan 2012’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder te downloaden en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het plangebied vormt een westelijke uitloper van het bebouwd gebied van de kern Pijnacker. Het plangebied ligt aan de Westlaan, de hoofdontsluitingsweg van de kern richting Delft. Ook de woonbuurt ten zuiden van de Westlaan, rondom de Dokter W. van der Horstlaan, behoort tot het plangebied. Grootschalige kassencomplexen omsluiten het plangebied aan zowel de noord- als zuidzijde. De begrenzing van het plangebied heeft een vrij rechthoekige vorm.

Aan de noordzijde wordt de plangrens gevormd door de achterperceelsgrenzen van de percelen aan de Westlaan. Aan de oostzijde vormen de Nootdorpseweg/Europalaan en tussengelegen rotonde de begrenzing. Aan de zuidzijde vormt een smalle watergang tussen de percelen aan de Dokter W. van der Horstlaan en de aangrenzende agrarische percelen de grens. De westelijke grens ten slotte wordt gevormd door de Overgauwseweg en de rotonde. De woning op de hoek Westlaan/Rijskade valt buiten het plangebied.