Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Welke ruimtelijke plannen zijn er

Er zijn verschillende ruimtelijke plannen, namelijk: bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen en voorbereidingsbesluiten. Hieronder wordt beschreven wat deze inhouden.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

Terug naar boven

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, een verbeelding (plankaart) en de regels. De toelichting is er voor om de bedoeling van het plan te verduidelijken. Op de verbeelding (plankaart) wordt de precieze bestemming aangegeven. De regels geven de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden.
Een bestemmingsplan heeft twee functies; een functie om de ruimte te beheren en om een gebied te ontwikkelen.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen meestal alleen gerealiseerd worden als daarvoor eerst een nieuw bestemmingsplan is gemaakt. Minder ingrijpende nieuwe ontwikkelingen kunnen soms met een projectbesluit worden gerealiseerd.

Uitwerkingsplan

In een uitwerkingsplan wordt een deel van het bestemmingsplan uitgewerkt. Dit kan alleen als in een bestemmingsplan de bevoegdheid is opgenomen om het plan uit te werken. Het uitwerken kan alleen binnen de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Een uitwerkingsplan bestaat uit een geometrische plaatsbepaling, regels en een toelichting. Door middel van de geometrische plaatsbepaling en de regels is vastgelegd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en wat er op een locatie gebouwd mag worden. In de toelichting wordt uitgelegd waarom.

Terug naar boven

Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan. Dit kan alleen als in een bestemmingsplan de bevoegdheid is opgenomen om het plan te wijzigen. Het wijzigen kan alleen binnen de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Een wijzigingsplan bestaat uit een geometrische plaatsbepaling, regels en een toelichting. Door middel van de geometrische plaatsbepaling en de regels is vastgelegd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en wat er op een locatie gebouwd mag worden. In de toelichting wordt uitgelegd waarom. Iedereen is aan het plan gebonden; zowel burgers, bedrijven, instellingen alsook de gemeente zelf.

Terug naar boven

Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is de wettelijke verplichte basis voor de verlening van vrijstelling voor die bouwplannen die niet passen binnen een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar. Een voorbereidingsbesluit is een raadsbesluit met een motivering en een kaart met de begrenzing van het plangebied.

Terug naar boven