Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Waterklimaatplan 2017-2020

De gemeenteraad heeft 30 maart 2017 het Waterklimaatplan en de bijbehorende maatregelenkaart vastgesteld. Het Waterklimaatplan is gemaakt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Met het plan willen we de gevolgen van klimaatverandering aanpakken: wateroverlast door hevige regenbuien en watertekort door langdurige droogte.

Hoogheemraad Houtzager en wethouder Van Staalduine op het grasdak van het gemeentehuis.

In het Waterklimaatplan staan zo’n 50 maatregelen die de gemeente en het hoogheemraadschap de komende jaren nemen of voorbereiden. Zo willen we

  • de wijk Klapwijk klimaatbestendig maken;
  • tuinen en daken vergroenen;
  • groene-blauwe schoolpleinen aanleggen.

Dit alles sámen met inwoners en bedrijven. Alleen samen kunnen we de gevolgen van klimaatveranderingen beperken.

Sámen met inwoners en bedrijven

Overheden, maar ook inwoners en bedrijven moeten zich steeds meer aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit kan door regenwater vast te houden op de plek waar het valt. Én door te accepteren dat het regenwater soms tijdelijk op straat of in het park blijft liggen. Wethouder Jaap van Staalduine:

“Het sleutelen aan het watersysteem en het rioolstelsel kent zijn grenzen. We staan als overheid mét inwoners en bedrijven aan de lat om de gevolgen van klimaatveranderingen te beperken. Daarom gaan we hen extra stimuleren tuinen te vergroenen, regentonnen of gietwaterbassins te gebruiken of een grasdak aan te leggen.”
Persoon in regenjas in overstroming en kind bij bootje op drooggevallen meer

Waarom extra aandacht voor het klimaat?

Gevolgen van het veranderend klimaat zijn steeds zichtbaarder. Wateroverlast door extreme buien en verdroging door langere droogteperioden zijn voor iedereen merkbaar. Maar klimaatveranderingen hebben ook andere, minder zichtbare gevolgen. Bijvoorbeeld verslechtering van de waterkwaliteit en versnelde bodemdaling.