Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat doet de gemeente bij een ramp of crisis?

Wat de politie, brandweer en ambulances doen bij een ramp is meestal zichtbaar. De gemeente heeft echter ook een belangrijke, maar minder zichtbare rol.

De gemeente bereidt zich samen met de partners (brandweer, politie, GHOR, hoogheemraadschap, energiebedrijven, Ministerie van Defensie, etc.) voor op rampen en grote ongevallen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in met name burgerzorg en het nazorgtraject. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de opvang van mensen die uit hun woning of bedrijf zijn gezet vanwege het gevaar, de verzorging van deze mensen, het opruimen en tijdelijk inrichten van de openbare ruimte op de rampplek, de communicatie, milieuzorg, bouwtoezicht, schaderegistratie, verwanteninformatie, uitvaartzorg, noodbevelen, etc.

Burgemeester

De burgemeester krijgt bij grote rampen de leiding over de gehele crisisorganisatie binnen zijn/haar gemeente. Overstijgt de ramp meerdere gemeenten dan zal de burgemeester van Den Haag de leiding nemen. Op het gemeentekantoor wordt een rampenstaf ingericht bestaande uit de gemeentelijke diensten met instroom van externe deskundigen. Deze mensen adviseren de burgemeester en dragen zorg voor de uitvoering.

Rampenplan in werking - rampenbestrijding

Samenwerking

Omdat rampen zich niet aan gemeentegrenzen houden werken de negen Haaglanden gemeenten samen. De brandweer en de medische hulpdiensten (GHOR) maken deel uit van een regionale organisatie; de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt over preparatie en preventie, bijstand en samenwerking, deskundige hulp na rampen. Om goed voorbereid te zijn wordt er met enige regelmaat getraind en geoefend.
Is het daarmee volledig veilig geworden? Nee, rampen blijven gebeuren. Maar als ze gebeuren, hebben we wel de verwachting dat al die voorbereidingen er toe zullen leiden dat we beter in staat zijn om samen met u, als voorbereide burger, de crisis het hoofd kunnen bieden.

Noodmaatregelen

De burgemeester van de gemeente kan met onmiddellijke ingang noodbevelen geven die u of anderen moeten opvolgen. Zo kan een straatverbod gelden of kan hij/zij een bevel geven tot ontruiming van de wijk of het weren van ramptoeristen. Deze worden onder andere via de website van de gemeente bekend gemaakt.

Na de crisis

Na een incident blijft de gemeente een belangrijke partij. Zij co├Ârdineert de nazorg, bijvoorbeeld om gedupeerden naar de juiste instanties te wijzen of te helpen bij het vinden van huisvesting en psychosociale nazorg.