Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Warmteplan Keijzershof en Tuindershof, concept (ter inzage)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Tuindershof en de laatste fase van Keijzershof (Park van Buijsen). Zij wil deze wijken zonder gasaansluiting ontwikkelen en verwarmen door middel van een warmtenet, gevoed door een alternatieve warmtebron. Het benutten van een bestaande geothermische bron is daarbij een optie.

Door middel van een Warmteplan wordt geregeld dat de woningen en overige gebouwen binnen beschreven randvoorwaarden aangesloten moeten worden op een collectief warmtenet in een specifiek gebied, hier nader gedefinieerd als de locaties Tuindershof en Park van Buijsen. In dit Warmteplan is exact aangegeven op welk gebied en op welk aantal woningen dit plan betrekking heeft, wat de geldigheidsduur is en aan welke energiezuinigheid en milieubescherming de warmtevoorziening moet voldoen.

Er kan ontheffing van de aansluitplicht worden verleend als een ontwikkelaar kan aantonen met een alternatieve warmtevoorziening minimaal dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu te bieden als bij aansluiting op het collectieve warmtenet. Ontwikkelaars hebben dus de mogelijkheid om alternatieve maatregelen toe te passen, maar moeten minimaal voldoen aan de in het Warmteplan opgenomen gelijkwaardigheidseisen van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

Inzage en zienswijze indienen

Het plan ligt vanaf 1 maart voor zes weken ter inzage. U kunt het concept warmteplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens hieronder bekijken. Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het Warmteplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal.

Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Ontwikkeling.

Een digitale zienswijze kunt u indienen door het formulier zienswijze concept Warmteplan Keijzershof en Tuindershof in te vullen.