Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Warmteplan Keijzershof en Tuindershof, concept ( in procedure)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Tuindershof en de laatste fase van Keijzershof (Park van Buijsen). Zij wil deze wijken zonder gasaansluiting ontwikkelen en verwarmen door middel van een warmtenet, gevoed door een alternatieve warmtebron. Het benutten van een bestaande geothermische bron is daarbij een optie.

Door middel van een Warmteplan wordt geregeld dat de woningen en overige gebouwen binnen beschreven randvoorwaarden aangesloten moeten worden op een collectief warmtenet in een specifiek gebied, hier nader gedefinieerd als de locaties Tuindershof en Park van Buijsen. In dit Warmteplan is exact aangegeven op welk gebied en op welk aantal woningen dit plan betrekking heeft, wat de geldigheidsduur is en aan welke energiezuinigheid en milieubescherming de warmtevoorziening moet voldoen.

Er kan ontheffing van de aansluitplicht worden verleend als een ontwikkelaar kan aantonen met een alternatieve warmtevoorziening minimaal dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu te bieden als bij aansluiting op het collectieve warmtenet. Ontwikkelaars hebben dus de mogelijkheid om alternatieve maatregelen toe te passen, maar moeten minimaal voldoen aan de in het Warmteplan opgenomen gelijkwaardigheidseisen van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

Inzage en zienswijze indienen

Het plan heeft vanaf 1 maart 2018 voor zes weken ter inzage gelegen. U kunt het concept warmteplan hieronder bekijken. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder een zienswijze indienen.