Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vrouwtjeslant (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 september 2015 het bestemmingsplan Vrouwtjeslant gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inleiding

Het bestemmingsplan behelst de actualisatie van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is binnenkort (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien.

Plangebied ‘Vrouwtjeslant’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Vrouwtjeslant’ bestaat uit de woonwijk Vrouwtjeslant, ten oosten van de dorpskern, die in de tweede helft van de jaren '60 en begin jaren '70 van de vorige eeuw is ontwikkeld. De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'.

De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Sportparkweg en het verlengde daarvan. In het oosten loopt de plangrens langs de watergang die ten oosten van de Populierenlaan ligt. Het Oosteinde vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Meidoornlaan.