Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorbereidingsbesluit energievoorzieningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad op 6 september 2018 een voorbereidingsbesluit energievoorzieningen is genomen.

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad waarin wordt aangegeven dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid. Met dit besluit treedt een voorbereidingsbescherming in werking, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat omgevingsvergunningen die worden aangevraagd voor houtstookinstallaties en dergelijke energievoorzieningen en passen binnen de vigerende bestemmingsplannen nog niet mogen worden verleend.

Het doel van dit voorbereidingsbesluit is om houtstookinstallaties en dergelijke voorzieningen niet meer zonder meer te moeten vergunnen. Het college is niet langer gehouden medewerking te verlenen aan dergelijke voorzieningen. De voorbereidingsbescherming geldt voor onderdelen van de volgende bestemmingsplannen: Duurzame Glastuinbouwgebieden; Oostland Pijnacker; Lint Oude Leede 2; Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint; Katwijk en Nieuwkoop 2017; Katwijkerbuurt en Ruyven Zuidpolder, zoals exact weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1926.vb000180123-4001. Hierdoor is door de raad verklaard dat voor dit gebied een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 september 2018 en geldt voor de duur van een jaar. Het besluit heeft ter inzage gelegen en kan worden geraadpleegd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1926.vb000180123-4001). Ook zijn de stukken hieronder te downloaden.