Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Volgende stap in vorming Metropoolregio

Het college heeft op 5 november ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Het college stelt de gemeenteraad daarmee voor definitief deel te nemen aan de Metropoolregio.

Nieuwe samenwerking

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een nieuwe samenwerking van 24 gemeenten; 9 rondom Den Haag en 15 rondom Rotterdam. Net voor de zomer hebben alle gemeenteraden gesproken over voorstellen om een Metropoolregio op te richten.

Betrokkenheid

Onze gemeente staat positief tegenover de vorming van de Metropoolregio, maar bracht wel enkele verbetersuggesties in. Aan de hand van alle reacties uit de raden zijn de voorstellen aangepast. In de definitieve regeling hebben alle aandachtspunten van het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp (gezamenlijk verwoord met Zoetermeer) een plaats gekregen. Met name is er in de definitieve regeling meer aandacht voor de betrokkenheid van de gemeente(rade)n.

Concurrentiepositie verbeteren

De nieuwe Metropoolregio komt in de plaats van de ‘oude’ regio’s, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam. De samenwerking in de Metropoolregio is vooralsnog vooral gericht op verkeer en vervoer en economie. Samenwerking tussen de gemeenten in deze regio is nodig om onze internationale concurrentiepositie verder te versterken.

Het college is blij met de manier waarop ook de samenwerking op de thema’s groen en wonen een plek hebben gekregen in de nieuwe regeling. Voor een goed vestigingsklimaat zijn die net zo belangrijk als bereikbaarheid en economie.

Besluit

De gemeenteraad neemt voor het einde van het jaar een besluit over de voorstellen voor de vorming van de metropoolregio.