Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op energieneutrale gemeente

Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Het college heeft eind mei een visie over energieneutraliteit vastgesteld, samen met een uitvoeringsprogramma. De visie is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en de glastuinbouwsector. 4 en 25 juni bespreekt de gemeenteraad de visie en het concept uitvoeringsprogramma.

Stekker

Met deze ‘thematische structuurvisie energie en energieneutraliteit ‘ willen een steentje bijdragen aan het voorkomen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. De ontwerpvisie staat onze ambitie voor 2050. Het geeft aan welke stappen we de komende 10 á 15 jaar willen zetten om deze ambitie te bereiken. In het uitvoeringsprogramma staat met welke acties we de komende drie jaar beginnen. Dit zijn acties van de gemeente, maar ook van inwoners en ondernemers.

Samen met de samenleving

De visie is gemaakt in samenspraak met de samenleving. Tijdens drie interactieve werksessies met inwoners, tuinders en ondernemers zijn ideeën en initiatieven vanuit de verschillende sectoren opgehaald. Ook zijn de prioriteiten en de inzet voor de komende jaren bepaald. De uitkomsten zijn verwerkt in beide de documenten.

Straks ter inzage

Na goedkeuring door de gemeenteraad gaat het ontwerp van de visie van 9 juli tot 23 september ter inzage voor zienswijzen. U leest hier meer over in de Gemeenteberichten van 8 juli. De definitieve versie wordt naar verwachting in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.