Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op cultuur in Pijnacker-Nootdorp

Cultuur is van belangrijke waarde voor onze gemeente. Cultuur is mooi om te beleven en het verbindt. In de notitie 'Visie op cultuur in Pijnacker-Nootdorp' beschrijven we in hoofdlijnen onze visie en ambitie met betrekking tot cultuur. De Uitvoeringsagenda cultuur 2015-2018 werkt dit nader uit.

Cultuur als beleving

Cultuur is van belangrijke waarde voor onze gemeente. Het verruimt het gezichtsveld en draagt bij aan ontwikkeling. Cultuur is mooi om te beleven: om zelf te doen, om er naar te kijken of te luisteren.

Cultuur als verbinding

Maar cultuur is meer dan dat. Het draagt ook bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van inwoners. Het laat ze meedoen. Cultuur zorgt voor binding met de omgeving en elkaar. En het heeft positieve invloed op de leefbaarheid en levendigheid van de kernen. Doordat het zorgt voor kleur en sfeer draagt cultuur bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor burgers en ondernemers.

Binnen onze visie streven wij de volgende doelstellingen na:

  1. Pijnacker-Nootdorp stimuleert een samenhangend en zichtbaar aanbod van cultuur in de kernen.
  2. Pijnacker-Nootdorp stimuleert cultuureducatie en -participatie. Hiermee leveren we een bijdrage aan de eigen kracht en zelfstandigheid van jeugd, bieden we hen kansen en bevorderen we de sociale binding en maatschappelijke participatie.
  3. Pijnacker-Nootdorp faciliteert een toegankelijke en bereikbare culturele infrastructuur. Hierdoor kunnen ook onze kwetsbare inwoners participeren en een bijdrage aan de samenleving leveren.
  4. Pijnacker-Nootdorp behoudt en versterkt de culturele infrastructuur. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en kernen.

Voor meer informatie over de Visie op cultuur in Pijnacker-Nootdorp kunt u contact opnemen met Marcella Delissen via tel. 14015 of M.Delissen@pijnacker-nootdorp.nl.