Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 26 maart 2015 het bestemmingsplan "Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014" gewijzigd heeft vastgesteld. Hierbij is de in het ontwerp opgenomen locatie Bieslandseweg 2 te Delfgauw uit het bestemmingsplan gehaald.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Documenten

Besluit hogere grenswaarden Wgh

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014”.

Toelichting

Uit de uitgevoerde akoestisch onderzoeken (Ardea, Akoestisch onderzoek woningbouw S.v.d. Oyeweg, kenmerk 2645CCA2.005, d.d. 12 augustus 2014 & Ardea, Akoestisch onderzoek verkeersla-waai bouwplan Oudeweg 43, kenmerk 2631PAA4.003, d.d. 28 augustus 2014) is gebleken dat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. Het toepassen van een stiller wegdektype is vanwege de technische uitvoerbaarheid (nabij kruising met Braslaan), alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst. Het plaatsen van geluidschermen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt, alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen van de omgevingsvergunningen voor de woningen zal te zijner tijd door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.