Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2019-2020, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2019/2020’ met ingang van 9 januari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft:

 • Volkstuinen Nieuwkoopseweg te Pijnacker: aanpassen regeling voor overnachten;
 • Katwijkerlaan 107 te Pijnacker: aanpassen bestemming en bouwvlak voor bouw woning;
 • Klapwijkseweg 55 te Pijnacker: bouw van 3 nieuwe woningen;
 • 's Gravenweg 34a te Nootdorp: aanpassen bouwvlak naar geldende bouwmogelijkheden;
 • Boezem Oost te Pijnacker: grenzen bestemmingen aanpassen naar nieuwe inrichting van het terrein;
 • Lange Campen 4 te Pijnacker: herbouw woning, aanpassen bouwvlak;
 • Koningshof 20 te Pijnacker: renoveren en uitbreiden woning;
 • Oude Leedeweg 28 te Pijnacker: aanleggen ontsluitingsweg bij twee woningen;
 • Snippergroen omzetten in een Tuin- of Woonbestemming op 8 locaties, te weten: Goudplevierweide 18; Klapwijkseweg 75; Koninginnehof 67; Noordweg 55; Oosterdiep 8 en Rivierenlaan 98 Pijnacker; Laakweg 2 en Veenakker 63 te Nootdorp

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen door het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2019-2020 in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.