Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018-2019, besluit hogere grenswaarden (in procedure)

Het college heeft besloten op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmings-plan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018-2019’ en de omgevingsvergunningen voor Vlielandseweg 6C en Delftsestraatweg 54 van dit plan.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekom-stige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te ver-wachten zijn vanwege de Delftsestraatweg en de Vlielandseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat er minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde zijn gesi-tueerd of dat tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde is gelegen.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken heeft vanaf 15 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentehuis. Aanzien van die mogelijkheid niemand gebruik heeft gemaakt, is het ontwerpbesluit ongewijzigd omgezet in een definitief besluit.