Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verzamelplan 2017/2018, vaststelling bestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’ op 19 april 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Dit plan maakt een aantal ontwikkelingen mogelijk op de volgende percelen:
Monnikenweg 3-A, Monnikenweg 15, Klapwijkseweg 41, Rijskade 1, Zuideindseweg 5, De Komkommerweg, Wilgenweg 70, Oudlaan 35, Burgemeester Merkusstraat 7.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt vanaf 25 mei 2018 gedurende de beroepstermijn van 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is hieronder ook digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiƫle bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.