Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verzamelplan 2012 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Negen locaties

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor een negental locaties in onze gemeente die niet dan wel verkeerd zijn opgenomen. De volgende gebieden zijn opgenomen in het ‘Verzamelplan 2012’:

 1. Verkoop van snippergroen: er is een aantal stroken snippergroen verkocht maar niet meegenomen met het bestemmingsplan. Het betreft de verkoop van snippergroen bij de volgende percelen: Nederrijn 3, Binkhorst 9, Binkhorst 13 en Koningshof 32 te Pijnacker, Vliehors 14 en Kievitsbloem 62 te Nootdorp.
 2. ‘Gat’ tussen de bestemmingsplannen ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden, ‘Rondom Nootdorp Centrum’ en ‘Balij Bieslandse Bos’: dit verschil is ontstaan tussen analoge en digitale plannen.
 3. Westlaan 27 en Stationsstraat 33 te Pijnacker: De provincie heeft het bestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker’ gedeeltelijk goedgekeurd. Aan deze twee percelen is goedkeuring onthouden.
 4. Van Brachtstraat 36 te Pijnacker: plaatsen van een dakopbouw en het vervangen van kozijnen alsmede het opnemen van een generieke bouwmogelijkheid voor de Van Brachtstraat 2 t/m 34 (even) en 3 t/m 25 (oneven).
 5. Duikersloot 19 te Pijnacker: het plaatsen van een dakopbouw op de percelen Duikersloot 1 t/m 27 en 75 t/m 101 (oneven).
 6. Kortelandseweg tegenover nummer 6 te Nootdorp: het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het bouwen van maximaal 12 woningen.
 7. Noordweg 53a te Pijnacker: het oprichten van een nieuwe woning met garage.
 8. Veendijklocatie Oosteinde te Nootdorp: het mogelijk maken voor het bouwen van maximaal 4 woningen.
 9. Struweelborder: aanpassing van de bouwwerkenregeling op bedrijvenpark Heron.

Documenten

Hogere grenswaarde geluid

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de vervangende nieuwbouwwoning aan de Noordweg 53a overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder zijn te verwachten vanwege de Nootdorpseweg. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.
Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de bouwaanvragen voor de vervangende nieuwbouwwoning waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal tevens door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.