Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin een gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

 • Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft of stemrecht.
 • Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Momenteel participeert de gemeente in drie ondernemingen met een privaatrechtelijke rechtsvorm. Dit zijn:

 • Bank der Nederlandse Gemeenten N.V.
 • Duinwaterbedrijf Zuid Holland N.V. (Dunea)
 • ENECO Holding N.V.

Daarnaast kent de gemeente het volgende publiek-private samenwerkingsverband:

 • Stichting begraafplaats St. Janshof

Tot slot neemt de gemeente neemt de gemeente Pijnacker-Nootdorp deel aan tien gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke samenwerkingsvorm).

Nota verbonden partijen

In de Financiƫle verordening staat dat het college elke vier jaar een Nota verbonden partijen ter vaststelling aan de raad aanbiedt. In de nota wordt van elk van de verbonden partijen weergegeven:

 • het openbaar belang
 • het eigen vermogen
 • de solvabiliteit
 • het financieel resultaat
 • financieel belang
 • de zeggenschap van de gemeente.

De nota bevat verder de kaders voor het beleid over (het aangaan van nieuwe) deelnemingen. Met name over de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiƫle voorwaarden.