Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Veranderingen Wmo en AWBZ

In 2015 gaat de Wmo veranderen. De gemeente krijgt er dan nieuwe taken bij, namelijk de begeleiding en dagbesteding van mensen met een beperking of een chronische aandoening. Deze taak wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo.

Voor Elkaar

Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor bijvoorbeeld ondersteuning in de huishouding of begeleiding in uw dagelijks leven. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de professionele hulp.

Vanaf 2015 moet u hiervoor bij de gemeente zijn. Dit is geregeld in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De AWBZ verdwijnt. Vormen van ondersteuning die niet door de Wmo 2015 worden vergoed, komen dan terecht in een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz) of in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Taakverdeling gemeenten, zorgverzekeraars en Rijksoverheid

De taakverdeling tussen gemeenten, zorgverzekeraars en Rijksoverheid ziet er dan vanaf 2015 zo uit:

Gemeenten: maatschappelijke ondersteuning

De gemeenten zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning is erop gericht dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zoals begeleiding, dagbesteding, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp.

Zorgverzekeraars: medische zorg

Zorgverzekeraars zijn verantwoorlijk lijfgebonden en medische zorg. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Rijksoverheid: langdurige zorg

Langdurige zorg is een taak van de Rijksoverheid. De AWBZ wordt vervangen door de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet is er alleen nog voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen, maar in een instelling moeten verblijven.

Ontvangt u nu zorg die het CIZ eerder aan u heeft toegekend?

Ontvangt u op dit moment zorg die het CIZ eerder aan u heeft toegekend? En loopt deze toekenning door tot na 1 januari 2015? Dan behoudt u in ieder geval in 2015 uw recht op de toegekende zorg.