Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitreiking koninklijke onderscheidingen 2014

Burgemeester drs. F.H. Buddenberg heeft op vrijdag 25 april om 11.00 uur in het Witte Huis in Pijnacker twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van onze gemeente ter gelegenheid van Koningsdag.

Lintjesregen 2014 burgemeester Buddenberg de heer en mevrouw Tijssen en de heer en mevrouw Zuidhof

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau is uitgereikt aan de heer F.P.J. Tijssen uit Nootdorp

De heer Tijssen is al veertig jaar actief als vrijwilliger in een bont palet aan activiteiten. Hij was onder meer oprichter en voorzitter van Bridgeclub Buytenrode in Zoetermeer en lange tijd vrijwilliger bij de Gymnastiekvereniging Pro Patria te Zoetermeer. Hij hielp bij het inrichten en afbouwen van zalen en verzorgde conditietrainingen. Later werd hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond (KNGB). Hier werkte de heer Tijssen mee aan de uitvoering van de wedstrijd-organisatie van regionale en nationale wedstrijden Ritmische Sport Gymnastiek en was een periode voorzitter van de afdeling Keurturnen Dames van de KNGB.

In Amsterdam was hij voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Politieopleidingsschool. Hij was wedstrijdleider bij de Badhoevese Bridge club en voorzitter van het gemengde koor Laudans van de parochie St. Pancratius te Amsterdam.

Eenmaal verhuisd naar Nootdorp werd de heer Tijssen als gepassioneerd bridger voorzitter van de Nootdorpse Bridgevereniging. Hij gaf lessen aan beginners en opfriscursussen aan gevorderde bridgers en trad op als gediplomeerd arbiter. In 2009 werd hij voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Pijnacker-Nootdorp en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, district Zoetermeer-Oostland. In die hoedanigheid geeft de heer Tijssen onder meer leiding aan alle activiteiten van de vereniging in Pijnacker-Nootdorp, onderhoudt contacten met de gemeente, pers en maatschappelijke activiteiten en geeft sturing aan sociale activiteiten van de vereniging in het district Zoetermeer-Oostland. Tevens is hij kwartiermaker binnen het nieuw te vormen Rode Kruis, district Haaglanden (veiligheidsregio Haaglanden).

De heer Tijssen geeft communicatie- en introductielessen aan nieuwe vrijwilligers zowel regionaal als landelijk. Samen met zijn echtgenote verricht hij een aantal weken per jaar verzorgende werkzaamheden tijdens de ‘Bijzondere Vakanties’ van de vereniging. De heer Tijssen is een vrijwilliger pur sang, zonder vrijwilligers als decorandus, kunnen sportverenigingen niet functioneren.

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau is uitgereikt aan de heer W. Zuidhof uit Pijnacker

De heer Zuidhof is al vroeg begonnen met een bestuursfunctie bij de Gereformeerde Kerk in Pijnacker-Nootdorp, later Gereformeerde Kerk Pijnacker (Ontmoetingskerk). Hij is diverse malen ouderling geweest. Naast de taak om de opbouw van de confessionele gemeente in pastoraal en missionair opzicht te bevorderen was hij ook betrokken bij zogenaamde toerustingsactiviteiten waarbij hij met een groep geïnteresseerden van binnen en van buiten de kerk gedurende een aantal bijeenkomsten per jaar nadacht over spiritualiteit en ook over het kerkelijk belijden. Dit toerustingswerk is van grote waarde in een samenleving waarin zingevingsvraagstukken een steeds grotere rol gaan spelen.

Naast het werk voor de kerk is de heer Zuidhof ook zeer betrokken bij het welzijn van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. In het bijzonder bij de ouderen vanaf 55 jaar. Dit blijkt uit de door hem uitgevoerde bestuursfuncties bij de Protestants Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B), Samenwerkende Bonden Ouderen Pijnacker-Nootdorp (S.B.O.), de Seniorenraad en de Permanente Commissie Ouderen (PCO). In al deze functies was en is zijn aandacht vooral gericht op het huisvestingsbeleid in onze gemeente.

Hij heeft zich ingezet voor het doortrekken van de buurtbus naar Nootdorp en organiseerde meerdere bijeenkomsten met belangenorganisaties met thema’s zoals eenzaamheid en de overheveling van de zorg van overheid naar gemeenten. De heer Zuidhof was betrokken bij de oprichting van de Stichting “De Laatste Eer”. Later was hij in de functie van secretaris verantwoordelijk voor diverse zaken binnen deze stichting, zoals het verzorgen van de correspondentie en de notulen van de vergaderingen. Tevens was hij voorzitter van de Openbare Bibliotheek in Pijnacker waar hij ingrijpende veranderingsprocessen begeleidde zoals het introduceren van andere informatiedragers naast boeken, de regionalisering en de automatisering van de diverse processen binnen de bibliotheek. Met al deze activiteiten heeft de heer Zuidhof laten zien al meer dan 40 jaar in confessioneel en maatschappelijk opzicht zeer betrokken te zijn bij onze gemeenschap.