Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitnodigende Ruimtelijke Ordening, ontwerpnota (in procedure)

Ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp nota

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening vrijgegeven. Het ontwerp van de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening is een uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie die in 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. De nota vervangt het bestaande ruimtelijk beleid en geeft inwoners of ondernemers handvatten bij het opstellen van plannen door duidelijk aan te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente passen, maar ook wat er niet kan en waarom.

Er zijn veel regels verdwenen en vereenvoudigd. Ook is de nota een basis om sneller medewerking verlenen aan initiatieven, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de kruimelontheffing met een zeer korte procedure. Daarnaast gaat de nota uit van het, meer dan nu, gebruiken van de kracht van inwoners en ondernemers om gezamenlijk de gemeente te ontwikkelen. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Dat betekent dat inwoners en ondernemers niet alleen worden betrokken bij ruimtelijke plannen door ontheffingen ter inzage te leggen en het gesprek aan te gaan, maar ook dat initiatiefnemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen door hun initiatief zelf te onderbouwen. De themapagina hieronder geeft een uitgebreidere toelichting op de nota.

Ter inzage

De ontwerpnota heeft ter inzage gelegen en de documenten zijn hieronder digitaal beschikbaar.

Vervolg

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting begin 2018 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de nota vast te stellen.