Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindersweg (geldend)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in verband met de toekomstige realisatie van de woonwijken Tuindershof en Keizershof een verbinding maken tussen de Europalaan en de N470.

De verbinding wordt gevormd door de Tuindersweg. De Tuindersweg is noodzakelijk om te komen tot een goede bereikbaarheid van de woningen van de nieuwe woningbouwlocaties en een betere ontsluiting van de kern Pijnacker. In de nabije toekomst zal voor de woningbouwlocatie Tuindershof een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden echter dient hiervoor eerst meer duidelijkheid te worden verkregen over de precieze invulling van deze woongebieden. Het tracé van de Tuindersweg is echter al duidelijk. Omdat rekening gehouden moet worden met een aflopende subsidietermijn en het voor de burger duidelijker is de weg in één procedure onder te brengen, heeft de gemeente ervoor gekozen om de Tuindersweg middels onderhavig projectbesluit planologisch te regelen.

Bestemmingsplan 'Buitengebied'

Het geldend bestemmingsplan "Buitengebied" staat de aanleg van de Tuindersweg niet toe. De gemeente wenst middels dit projectbesluit medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het projectgebied grotendeels gelegen in de toekomstige wijk Tuindershof. Het projectbesluit gaat ingevolge artikel 3.10 Wro, deel uitmaken van het vrijstellingsbesluit en zal samen met dat besluit de in dat artikel aangegeven procedure, met terinzagelegging en gelegenheid tot indienen van zienswijzen, doorlopen. Het projectbesluit omvat naast de ruimtelijke onderbouwing ook voorschriften en een verbeelding.

Documenten