Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’ met ingang van 15 augustus 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Plangebied

De toekomstige woonwijk Tuindershof is een van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in de aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. In het gebied wordt een duurzame en gevarieerde woonwijk ontwikkeld van circa 600 woningen. Om deze ontwikkeling juridisch en planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Voorliggend bestemmingsplan biedt het planologische en juridische kader voor invulling van het toekomstige woongebied Tuindershof. Met uitzondering van de bestaande woningen en bedrijven wordt een flexibele bestemming op het plangebied gelegd. Binnen deze bestemming kan op elk moment ingespeeld worden op de marktwensen en behoeften van dat moment. Hoewel het bestemmingsplan maximaal 640 woningen mogelijk maakt, wordt uitgegaan van 595 woningen. Deze flexibiliteit is wenselijk. Aangezien het wel de bedoeling is van die 595 woningen zo’n 41% sociale woningen te realiseren, is in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd dat minimaal 243 sociale woningen gerealiseerd dienen te worden. Voorts biedt het bestemmingsplan voldoende ruimte aan waterberging, ecologische gebieden en verkeersfuncties.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen. Dit doet u door het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tuindershof 2019 in te vullen.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626635.

Ook het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt ter inzage.