Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’ heeft ter inzage gelegen.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Plangebied

De toekomstige woonwijk Tuindershof is een van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in de aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. In het gebied wordt een duurzame en gevarieerde woonwijk ontwikkeld van circa 600 woningen. Om deze ontwikkeling juridisch en planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Voorliggend bestemmingsplan biedt het planologische en juridische kader voor invulling van het toekomstige woongebied Tuindershof. Met uitzondering van de bestaande woningen en bedrijven wordt een flexibele bestemming op het plangebied gelegd. Binnen deze bestemming kan op elk moment ingespeeld worden op de marktwensen en behoeften van dat moment. Hoewel het bestemmingsplan maximaal 640 woningen mogelijk maakt, wordt uitgegaan van 595 woningen. Deze flexibiliteit is wenselijk. Aangezien het wel de bedoeling is van die 595 woningen zo’n 41% sociale woningen te realiseren, is in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd dat minimaal 243 sociale woningen gerealiseerd dienen te worden. Voorts biedt het bestemmingsplan voldoende ruimte aan waterberging, ecologische gebieden en verkeersfuncties.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Ook het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ter inzage gelegen.