Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan (ter inzage)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Tuindersweg en de N470.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Geluidsbelasting

Op de Tuindersweg wordt een stil asfalttype toegepast om de geluidsbelasting bij de woningen in het plan te verlagen. Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat:

  • De geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk is aan de ambitiewaarde uit het Gebiedsgericht Geluidbeleid (53 dB)
  • De woningen tenminste één geluidsluwe gevel hebben
  • De ééngezinswoningen minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde hebben of tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde. Appartementen en senio-renwoningen hebben minimaal één verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde.
  • Het stedenbouwkundige ontwerp zorgt voor zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 15 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Tevens zijn de stukken hieronder digitaal te raadplegen.

Bezwaar indienen

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen (schriftelijk of – na afspraak – mondeling) bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Schriftelijke bezwaarschriften richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het bezwaar en het ontwerpbesluit waarop het bezwaar betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een bezwaarschrift in te dienen via het formulier zienswijze Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Tuindershof 2019.
Voor het indienen van een mondeling bezwaar kunt u voor een afspraak contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch via het telefoonnummer 14 015.

Wanneer geen sprake is van ingebrachte bezwaarschriften, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit.

OBP Tuindershof 2019

Ook het ontwerpbestemmingsplan Tuindershof 2019 ligt ter inzage.