Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan (in procedure)

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Tuindersweg en de N470.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Geluidsbelasting

Op de Tuindersweg wordt een stil asfalttype toegepast om de geluidsbelasting bij de woningen in het plan te verlagen. Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat:

  • De geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk is aan de ambitiewaarde uit het Gebiedsgericht Geluidbeleid (53 dB)
  • De woningen tenminste één geluidsluwe gevel hebben
  • De ééngezinswoningen minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde hebben of tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde. Appartementen en senio-renwoningen hebben minimaal één verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde.
  • Het stedenbouwkundige ontwerp zorgt voor zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied.

Inzage

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen.

Bezwaar indienen

Gedurende de inzagetermijn konden belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Wanneer geen sprake is van ingebrachte bezwaarschriften, zal het ontwerpbesluit ongewijzigd worden omgezet in een definitief besluit.

OBP Tuindershof 2019

Ook het ontwerpbestemmingsplan Tuindershof 2019 heeft ter inzage gelegen.