Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan (in procedure)

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Tuindershof 2019. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluid-hinder te verwachten zijn vanwege de Tuindersweg en de N470.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Op de Tuindersweg wordt een stil asfalttype toegepast om de geluidsbelasting bij de woningen in het plan te verlagen. Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergun-ning aangetoond moeten worden dat:

  • De geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk is aan de ambitiewaarde uit het Gebiedsgericht Geluidbeleid (53 dB)
  • De woningen tenminste één geluidsluwe gevel hebben
  • De ééngezinswoningen minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde hebben of tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde. Appartementen en senio-renwoningen hebben minimaal één verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde.
  • Het stedenbouwkundige ontwerp zorgt voor zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied.

Inzage

Het besluit heeft ter inzage gelegen en is tevens hieronder digitaal beschikbaar.

Beroep indienen

Belanghebbenden konden beroep instellen.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.