Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Taken en bevoegdheden van het college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Taken

Het college

  • bereidt beslissingen van de gemeenteraad voor;
  • voert besluiten van de gemeenteraad uit;
  • verleent vergunningen en ontheffingen;
  • besluit over het aangaan van overeenkomsten;
  • besluit over het verlenen van subsidie;
  • neemt maatregelen om verjaring of verlies van recht of bezit van de gemeente te voorkomen.

Bestuursdwang

Het college kan, als iemand zich niet houdt aan wettelijke verplichtingen, bestuursdwang toepassen. Op kosten van de overtreder kunnen burgemeester en wethouders bijvoorbeeld een eind maken aan een situatie die strijdig is met een wet of verordening.

Burgemeester

De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden.

Portefeuilleverdeling

Alle leden van het college hebben een eigen werkgebied: onderwerpen of delen van de gemeente waar zij verantwoordelijk voor zijn. Als de samenstelling van het college wijzigt, wordt de portefeuilleverdeling meestal ook aangepast.

Gedelegeerde bevoegdheden

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt verlopen er al gauw twee maanden. De raad heeft daarom een aantal van zijn bevoegdheden overgedragen aan het college. Dit bevordert de snelheid van handelen. Om welke bevoegdheden het gaat, is geregeld in Delegatiebesluit. Deze kunt u vinden onder Politiek en organisatie > Verordeningen en regelingen.

Gemandateerde besluiten

Om het college te ontlasten en voor een snelle besluitvorming mag een aantal medewerkers besluiten nemen namens het college of de burgemeester. Deze bevoegdheden staan in het Mandaatbesluit. Deze kunt u vinden onder Politiek en organisatie > Verordeningen en regelingen.