Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Spui te Delfgauw (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 26 januari 2016 het wijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde uitwerkingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Op de locatie Spui te Delfgauw, bestaan al enkele jaren plannen voor een herontwikkeling. Deze plannen, welke voorzien in woningbouw, zijn inmiddels dermate concreet dat realisatie op korte termijn wordt voorzien. De plannen voorzien in nieuwbouw van 10 twee-onder-een-kap woningen, 1 vrijstaande woning en 4 sociale woningbouw alsmede het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar 2 burgerwoningen. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Historische kern Delfgauw’.

Inzage en beroep

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar habben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.