Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Speelruimteplan Spelen, bewegen en ontmoeten!

Hoe gaat de gemeente om met de speelplekken in de gemeente? In het beleids- en beheerplan Spelen 2015-2018 staat hoe we de kwaliteit en bereikbaarheid van speelplekken willen behouden.

Nieuwe speelplek tussen de Prins Hendrikstraat en de Julianalaan, vlakbij bibliotheek Oostland.

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen voldoende speelruimte krijgen om lekker te kunnen spelen. Er zijn nu ongeveer 200 speelplekken met 745 speeltoestellen. Vanwege bezuinigingen op het speelbudget vermindert het aantal speeltoestellen tot 2018 met 15%. Alleen zo kunnen we zorgen dat speelplekken in de toekomst betaalbaar blijven. Per wijk gaan we samen met inwoners kritisch kijken naar het bestaande aanbod van speelplekken.

Centraal gelegen speelplekken in de wijk

In het speelruimteplan staan de richtlijnen voor de spreiding van speelplekken, waar de gemeente de komende jaren accenten legt en hoe zij omgaat met nieuwe uitdagingen. De gemeente zet in op de grotere, centraal gelegen speelplekken in de wijk. Zij bieden kinderen veel ruimte om te spelen en hebben de potentie om uit te groeien tot sociaal hart van de wijk. Verder legt de gemeente accent op natuurlijke speelaanleidingen, informele speelruimte en het stimuleren van bewegen bij kinderen.

Richtlijnen voor de spreiding van speelplekken
Leeftijds-categorie Woningtypologie Max. aantal kinderen Bereik Minimale oppervlakte
0 tot 6 jaar Appartementen-complexen of flats 75-100* buurtniveau (± 150 meter) 180 m2
0 tot 6 jaar Grondgebonden woningen 100-125* buurtniveau (± 250 meter) 180 m2
0 tot 12 jaar Alle woningtypologieën 125-150* wijkniveau (± 400 meter) 720 m2
12 tot 18 jaar Alle woningtypologieën 150-175 kernniveau (± 1000 meter) 700-1000 m2

*maximaal aantal kinderen binnen een barriéreblok. Een barriéreblok wordt afgebakend door bijvoorbeeld drukke wegen.

Overzicht van alle speelplekken

Een overzicht van alle speelplekken in de gemeente vindt u op de website Playadvisor

Planning

De speelplekken worden gefaseerd aangepakt. De indeling is gebaseerd op de technische levensduur van de speeltoestellen. Per wijk gaat de gemeente samen met bewoners kritisch kijken naar speelplekken in de wijk: welke speelplekken blijven bestaan en welke gaan we op een andere manier inrichten? Daarna gaat de gemeente op buurtniveau in overleg met inwoners over de daadwerkelijke inrichting van de plek.

Stand van zaken uitvoering Speelruimteplan 2015-2018

Kinderen in Klapwijk en Emerald hebben eind mei een brief gekregen van de gemeente met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst vraagt de gemeente hen naar de leukste speelplek in de wijk. Ook wordt gevraagd op welke speelplekken kinderen nooit spelen. Mede op basis hiervan gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken welke speelplekken blijven en welke anders worden ingericht. Het volledige proces is in een filmpje weergegeven.