Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samen zorgen voor Pijnacker-Nootdorp

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Er gaat hierdoor veel veranderen.

De eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners en hun omgeving gaan hierbij een belangrijke rol spelen. Iedereen moet meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op een goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Zo zorgen we samen voor Pijnacker-Nootdorp.

Ook op het gebied van werk en inkomen verandert er het een en ander. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente namelijk ook verantwoordelijk voor re-integratie en participatie van inwoners met een arbeidsbeperking. Dit is geregeld in de Participatiewet.

Meedoen in de samenleving

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Daarom wil de regering ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. Voor alle mensen die kunnen werken, maar daar hulp bij nodig hebben wordt één regeling gemaakt. Deze regeling heet de Participatiewet.

Participatiewet

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samengevoegd. De uitvoering van de participatiewet wordt een taak voor de gemeente. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor re-integratie en participatie van een grotere groep mensen dan nu het geval is. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met een stevige bezuiniging.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel:

  • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor mensen die voor 1 januari 2015 al onder de Wajong vallen
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken maar geen baan heeft, kan bij de gemeente vragen om hulp bij zijn re-integratie en/of bijstandsuitkering
  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen
  • De regels van de huidige WWB worden strenger, ook voor mensen die nu al een bijstandsuitkering van de gemeente hebben.

Meer informatie

Meer informatie over alle veranderingen in het sociaal domein is terug te vinden op de website van de gemeente onder Wonen en Leven>Zorg, jeugd, werk en inkomen> Vanaf 1-1-2015: Samen zorgen voor Pijnacker-Nootdorp

In de volgende nieuwsbrief Werk en Inkomen, in december, leest u meer over de wijzigingen op het gebied van werk en inkomen.